EET - informace

Informační povinnost dle Zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb (EET)

V souladu s požadavkem §25 zákona 112/2016 Sb. Vás informujeme, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Audi United FC

Hanspaulká liga

1.liga  skupina A

Vzduchové pérování
MAPA shopu

sitemap

 

Poptáváte náhradní díly na některý z vozů ?
AUDI A4 - S4 - RS4
30/349 (9%)
AUDI A6 - S6 - RS6
91/349 (26%)
AUDI A8 - S8
20/349 (6%)
AUDI A4 - A6 ALLROAD
48/349 (14%)
AUDI Q5 - Q7
12/349 (3%)
VOLKSWAGEN PASSAT
36/349 (10%)
VOLKSWAGEN GOLF
47/349 (13%)
VOLKSWAGEN TOUAREG
37/349 (11%)
VOLKSWAGEN MULTIVAN
10/349 (3%)
PORSCHE
18/349 (5%)

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o (01/2012)

 

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     

- Reklamační řád společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o, IČO : 27880061, DIČ: CZ27880061, Na Pláni 2863/9, 15800 Praha 5 - Smíchov , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 123754 se vztahuje na nové spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

- Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele.

- Tento Reklamační řád Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.

 

Na nové Zboží a ostatní produkty prodávající firmou CZ TRADE SERVIS s.r.o je zpravidla poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, tato lhůta může být Společností CZ TRADE SERVIS s.r.o upravena i na kratší lhůtu a to zpravidla na 12 nebo 6 měsíců pro určitý druh prodávaného zboží (viz. Obchodní zákoník):

 

Tlumiče a vzduchové tlumiče …......................... 12 měsíců ( dle OZ – podnikatel )

Kompresory ….................................................. 12 měsíců ( dle OZ – podnikatel )

 

- Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

 

- Záruka se vztahuje pouze na viditelnou či skrytou výrobní vadu, která se projeví buď ihned, nebo při používání výrobku během záruční doby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, ke které došlo jejím používáním.

 

- Záruka se rovněž nevztahuje na poškození věcí způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům , než k jakému je určena (viz. návod na použití ).

 

- Stejně tak se záruka nevztahuje na všechny výrobky prodávané společností CZ TRADE SERVIS s.r.o , jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly porušeny, díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití a uskladnění mohou mít značný vliv na správné použití zakoupeného výrobku.

 

- Vyžaduje-li to povaha reklamovaného dílu a jeho poškození, je povinnost reklamujícího předložit doklad o odborné montáži např. z autoservisu.

 

 

2. POJMY

 

2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam:


 

- "Kupní cena" znamená cenu určenou dle e-shopu platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou;

- "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ.

- "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností CZ TRADE SERVIS s.r.o uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

- "Obchodní podmínky" znamená dokument Společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o "Obchodní podmínky", které najdete na e-shopu nebo při potvrzení objednávky.

- "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;

- "Obč.Z" znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;

- "Reklamace" znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči Společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o;

- "Společnost" znamená obchodní společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o , IČO : 27880061, DIČ: CZ27880061, Na Pláni 2863/9, 15800 Praha 5 - Smíchov , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 123754, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího;

- "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím;

- "Zákon" znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (Společností CZ TRADE SERVIS s.r.o ) a Kupujícím;

- "Zboží" znamená nové výrobky, které jsou uvedeny na e-shopu společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky.

 

- "Podnikatel" se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

 

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

3.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO

 

- Rozpor s kupní smlouvou:

 

3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

 

- Uplatnění vad v záruční době:

 

3.1.2. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v provozovně společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o.

3.1.3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.1.4 Lhůta pro řešení reklamace počíná běžet až v den podání reklamace zákazníkem, až na základě podání reklamace na provozovně.

 

 

3.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

3.2.1. Kupující je povinen při převzetí Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

 

3.2.2. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v provozovně společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o.

 

3.2.3. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),

b) dokladem o koupi Zboží

d) dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn. není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno.

 

3.2.3. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o .

 

 

4. POSTUP SPOLEČNOSTI CZ TRADE SERVIS s.r.o PŘI REKLAMACI

 

4.1. PRÁVA SPOLEČNOSTI CZ TRADE SERVIS s.r.o

 

4.1.1. V případě uplatnění Reklamace společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn jednatel společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o.

 

4.1.2. Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o může reklamaci posoudit:

a) přímo na své provozovně

b) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení

 

4.1.3. Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o zamítne Reklamaci:

a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,

b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,

c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,

e) v případě , že nebyly dodrženy reklamační podmínky

 

4.2. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI CZ TRADE SERVIS s.r.o

 

4.2.1. Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o rozhodne o reklamaci do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

4.2.2. reklamace , kdy reklamující je fyzická osoba i konečný Spotřebitel viz. Obč.Zák. č. 40/1964 Sb musí být Společností CZ TRADE SERVIS s.r.o vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dní od převzetí uplatnění reklamace. Jestliže není Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o schopna tuto lhůtu dodržet, informuje společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty; (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Společnosti CZ TRADE SERVIS s.r.o nebo záručnímu servisu z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pro Reklamace, kdy reklamující je právnická osoba, je i není konečný Spotřebitel (Podnikatel, právní subjekt, viz. Obch.Zák. 513/1991 Sb.) není lhůta stanovena, Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu s ohledem na odborné posouzení výrobku dodavateli nebo výrobci.

4.2.3. Společnost CZ TRADE SERVIS s.r.o v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

a) dodáním chybějícího Zboží,

b) odstraněním vad opravou Zboží,

c) výměnou Zboží,

d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,

e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

 

4.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

4.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

4.2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.


V tomto e-shopu využíváme soubory cookies pouze pro poskytování služeb a analýze návštěvnosti.Bez jejich použití není schopen fungovat.

Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Více o zásadách OOÚ najdete  ZDE.

 

Technické cookies

Analytické cookies

Nastavit
Potvrdit výběr
Souhlasím
Nesouhlasím